Användarvillkor - Företag

 1. Affärssystemet Leadtub

Leadtubs tjänst “Webbportalen” återfinns på www.Leadtub.se. Leadtubs App “Leadtub” återfinns på Google Play eller AppStore. Leadtub är ett affärssystem som underlättar för medarbetare (benämns nedan som “Användare/n/na”) att tipsa om affärsmöjligheter (benämns nedan som “Leads”) i vardagen och att spåra affären i olika steg från inkommet frågeformulär till signerad offert. En Användare kan både vara en “Referens” (en medarbetare som genererat en Lead genom Appen) eller en “Referensadmin” (en medarbetare i en administrativ/säljande roll som administrerar Leads i Webbportalen). Slutkunderna utgörs av till exempel privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar (benämns nedan som “Slutkund/er/en”) som söker en leverantör till en produkt eller tjänst. 

Leverantörerna som nedan benämns “Kund/er/en” accepterar dessa allmänna villkor genom att bli medlem och/eller använder Leadtub. Kunden ansvarar för att tillhandahålla rätt e-postadress till Referenser och Referensadmin samt i övrigt korrekt information vid hantering av Leads.

Slutkunden accepterar dessa allmänna villkor genom att bli medlem och/eller använda tjänsten Leadtub. Slutkunden ansvarar för att tillhandahålla rätt e-postadress till Leadtub samt i övrigt korrekt information vid Offertförfrågan.

1.1 Appen

Leadtubs app är en central del av affärssystemet. I appen loggar Användaren in för att kunna hitta och dela länkar till Slutkunderna som leder till Frågeformulär som utgör Offertförfrågan. I appen kan användaren dessutom se vilka Leads man själv genererat.

1.2 Webbportalen

I Webbportalen loggar administratören eller säljaren på företaget in för att se och hantera inkomna Leads. Här skapas samt skickas Offerter med Leadtubs esigneringstjänst Pandadoc. Informationen i Webbportalen är underlag till Kundens provisionsutbetalning gentemot Användaren.

 1. Grundkrav för att få vara Kund
 • Företaget ska inneha F-skatt
 • Företaget är momsregistrerat
 • Företaget ska inte ha någon betydande skuld hos Kronofogden
 • Företaget förbinder sig att följa tillämpliga lagar samt i övrigt utföra sina tjänster på ett fackmannamässigt sätt samt följa beslut och rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentombudsmannen  (KO) och andra relevanta myndigheter i händelse av tvist med Slutkund.

Leadtub kontrollerar löpande att Kunderna uppfyller Leadtubs grundläggande krav. Om Kunden inte uppfyller samtliga ovanstående grundkrav har Leadtub rätt att omedelbart avbryta Kundens rätt att ta del av Leads som kommer från Slutkunderna.

Som behörig att företräda Kunden ger du samtycke till att dina och Kundens företagsuppgifter som registreras i Leadtubs App eller Webbportal publiceras på Leadtub.se. Dessutom godkänner Kunden att uppgifter om användaromdömen samt kreditvärdighet publiceras på Leadtub.se. Vidare är Kunden införstådd med att Slutkunder, Användare, Leadtub AB och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Kunden, Användaren eller Slutkunden via brev, e-post, telefon och SMS

 1. Uteslutande ur Tjänsten

Om företaget på något sätt skulle missbruka eller inte följa de allmänna villkoren från Leadtub så har Leadtub rätt att utesluta Kunden från Tjänsten utan återbetalningsskyldighet mot Kunden. Om Kunden missköter sig genom att t.ex. uppvisa dåligt omdöme, vara hotfull mot uppdragsgivare, missköta sitt tjänsteåtagande, utföra ej fackmannamässiga arbeten, bryta mot Leadtubs allmänna villkor och regler, eller på annat sätt agerar på ett sätt som kan upplevas som stötande för andra har Leadtub rätt att utesluta Kunden. I de fall Kunden begår hadlingar med syfte att försämra Tjänsten, vidareförmedla uppgifter i strid med Villkoren, agera illojalt eller på annat sätt förstöra Leadtubs rykte och renommé, har Leadtub rätt att erhålla från Kunden skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om Kund utesluts är Kund inte skyldig att fullgöra eventuell bindningstid eller uppsägningstid. Leadtub samlar löpande omdömen och feedback från våra användare och utesluter Kunder som inte uppfyller kraven om agerande enligt Leadtubs villkor.

 1. Bevakningsprofil

Alla medlemmar erhåller genom Onboarding en bevakningsprofil. Denna bevakningsprofil syftar till att möjliggöra för Leadtub att matcha Kunderna med relevanta offertförfrågningar (inom det geografiska område samt bransch företaget är verksamt). Leads publiceras direkt efter att förfrågan har skett på Webbportalen.

 1. Betalning

Betalning ska ske i enlighet med vad som avtalats i Kundavtalet. Har inga betalningsvillkor avtalats i Kundavtalet ska betalning ske inom 30 dagar efter utsänd faktura. Dröjsmålsränta enligt lag utgår vid sen betalning. Vid sen fakturabetalning förbehåller sig Leadtub AB rätten att hålla inne tjänsten tills betalning erlagts. Eventuella uppkomna avgifter, till följd av sen betalning, kan komma att avräknas från Kundens saldo. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Leadtub skickar påminnelse till Kunden har Leadtub rätt att ta ut ersättning för betalningspåminnelse. 

 1. Priser

Alla priser avseende Leadtubs tjänster är exklusive svensk lagstadgad moms. 

6.1 Priser för mjukvara

Priserna för Leadtubs mjukvara är en fast månadsavgift per Användare, enligt prislista på www.leadtub.se eller enligt överenskommelse med handläggare på Leadtub i Kundavtalet. Om Kunden önskar köpa fler minuter av tjänsten Säljsamtal sker detta till ett pris enligt överenskommelse med handläggare på Leadtub, som framgår i Kundavtalet. 

6.2 Priser för Leads

Leads som kommer från användare som är anställda på Kundens egna företag kostar ingenting extra för Kunden. Leads som kommer från användare som är medarbetare på andra företag än Kundens företag kostar inte heller någonting. Däremot rekommenderar vi att fullfölja samarbetet med företag som rekommenderar er till kunder genom att också rekommendera det företagets tjänster tillbaka. För att man som Kund ska kunna få tillgång till inkommande Leads krävs det att man har tecknat abonnemanget Rapportering & Nätverk.

 1. Medlemskap och saldo

Som regel tecknar Leadtub och Kund även ett kompletterande avtal avseende medlemskap inkluderande ett saldo (kuponger och/eller krediter) som kan användas till att köpa eller sälja Leads inom det som benämns “Nätverket”; en samling Kunder inom olika branscher och i olika geografiska områdeni Leadtubs nätverk. Avtalet är bindande. Saldots belopp representerar svenska kronor. Det vill säga, 10.000 i saldo representerar 10.000 kr.

 1. Reklamation

Som Kund har du inte möjlighet att reklamera en Lead som kommer från nätverket om du redan skickat en Offert till den Slutkund som ärendet gäller. När Offerten sedan godkänts är du betalningsskyldig gentemot den Kund och den Referens som genererat Leaden, enligt prislistan “6.2 Priser för Leads”. Om du däremot vill reklamera en Lead som kommit från nätverket innan Offert skickats, kontakta Leadtubs Kundtjänst via telefon eller email. Som Kund är du skyldig att följa upp alla Leads inom 3 arbetsdagar (kontakta Slutkund och skicka offert) och det är därför viktigt att du reklamerar din Lead inom denna tiden om kontaktuppgifterna eller förfrågan inte stämmer. 

 1. Ändringar

Leadtub AB äger rätten att på egen hand göra ändringar eller tillägg i Villkoren. Vid väsentliga ändringar eller tillägg meddelas Kunden innan ändringen träder i kraft, och Kunden meddelas i sådant fall på e-mail eller i Webbportalen.

 1. Personuppgfiter

Vardera part är skyldig att följa EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt annan tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter. Leadtub behandlar personuppgifterna för Användare och Slutkunder som nyttjar Leadtub och Leadtub AB är att betrakta som personuppgiftsansvarig gentemot Användare och Slutkunder.

Leadtub AB överför Slutkundens samt Användarens personuppgifter till Kunden. Då gäller att betrakta Kunden som Personuppgiftsansvarig för Slutkundens och Användarens personuppgifter vilket innebär att Kunden är införstådd med att man har ett ansvar att följa GDPR och annan tillämplig lagstiftning.

Användarna, närmare bestämt Referens och Referensadmin, går enligt dessa villkor med på att dela med sig av sin emailadress publikt vid de tillfällen då denna skickar en länk, med inbakade emailadresser, till Slutkund. Dessa länkar behöver innehålla Användarens email (både Referens och Referensadmin) för att Leaden ska kunna spåras i systemet, och ska enbart delas i ovan nämnda sammanhang.

   11. Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i en befriande omständighet. Såsom befriande omständighet ska enligt dessa Villkor anses som t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, naturkatastrofer, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom, utan oskäligt dröjsmål, för att få åberopa omständigheten. 

 1. Uppsägningstid- och bindningstid

Gällande avtalsvillkor såsom uppsägningstid, bindningstid, månadskostnad, engångskostnad gäller alltid det avtal som träffats mellan Kund och handläggare på Leadtub. För frågor om ditt avtal ring Leadtubs kundtjänst.

 1. Hävning av avtalet

Part har rätt att häva detta avtal om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

Återbetalning av inbetalda medel sker ej. I händelse av att Kund utesluts avslutas samtliga avtal med omedelbar verkan, och kund har inte rätt till återbetalning och/eller kompensation. Om Kund utesluts är Kund inte skyldig att fullgöra eventuell bindningstid eller uppsägningstid. 

I de fall Kunden på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal, t.ex. missbruka Slutkundernas kontaktuppgifter, har Leadtub rätt att omedelbart stänga av kundens åtkomst till tjänsten.

Leadtub har rätt att överlåta detta avtal mellan Leadtub och den anslutna Kunden inklusive, men inte begränsat till, samtliga eller delar av därmed sammanhängande rättigheter och/eller skyldigheter till tredje man. Kunden kan inte överlåta avtalet eller därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter till tredje part.

 1. Ansvarsbegränsning

Kunden ansvarar för att allt innehåll som Kunden laddar upp i Webbportalen eller i Appen, eller på annat sätt genererar, är korrekt, inte kan upplevas som kränkande eller stötande, inte strider mot lag eller tredje parts rättigheter, samt att eventuella tillstånd som behövs enligt lag eller annan föreskrift har erhållits. Detta gäller även innehållet på andra webbplatser som Kunden länkar till i tjänsten. Leadtub har rätt att utan föregående information till Kunden radera innehåll som publicerats av Kunden om innehållet anses olagligt eller på något annat sätt olämpligt.

För det fall Webbportalen på www.Leadtub.se eller Appen “Leadtub” av någon anledning inte är i bruk eller går att använda fullt ut beroende på omsätndigheter som t.ex. att servern eller annan teknisk nödvändighet är ur funtkion, webbplatsen eller appen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som Leadtub helt eller delvis inte råder över har Kunden inte rätt att kräva prisavdrag på sitt särskilda Avtal. Kunden har inte heller rätt att kräva återbetalning eller annan form av ekonomisk kompensation. Om Kunden upptäcker att till exempel en Lead inte har kommit in i systemet eller liknande så är denna enligt detta avtal skyldig att underrätta Leadtub på info@leadtub.se så fort som möjligt.

Kunden är skyldig att ersätta skada som åsamkas Leadtub genom att Kunden brutit mot Avtalet eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Leadtub kan icke hållas ansvarigt för kostnader eller förlorade intäkter som Kunden erhållit till följd av användandet av Leadtubs tjänster. Om Leadtub ändå skulle hållas ansvarigt för detta är ansvaret begränsat till högst det belopp som Kunden betalat för tjänsten. 

Leadtub är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Kunden och Slutkunden. Leadtub är således inte heller att betrakta som någon form av juridisk mellanhhand mellan Slutkund, Användare och Kund. Detta innebär att Leadtub inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Slutkund och Kund, till exempel rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna betalningar.

 1. Kundförfrågningar och slutkundernas kontaktuppgifter

Kunden får inte sälja, vidarebefordra eller på något sätt vidareförmedla Slutkundens kontaktuppgifter till tredje man. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis tjänster som konkurrerar med Leadtub. Dock får Kunderna, efter att Slutkunden i fråga anlitat Kunden, vidareförmedla Slutkundens kontaktuppgifter till av Kunden anlitad underleverantör. 

 1. Immateriella rättigheter

Leadtub äger rätt att nyttja till exempel texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av Kunden på Leadtub.se. Vidare äger Leadtub rätten att använda detta material i marknadsföringssyfte. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos Kunden eller dess samarbetspartners. Övrigt material till exempel texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Leadtub.se ägs av Leadtub och är skyddat av upphovsrätslagen och andra immaterialrättsliga lagar som till exempel varumärkeslagen. Vidare är databasen Leadtub.se som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

 1. Meddelanden

Kunden ska meddela Leadtub om det är så att dess adress- och kontaktuppgifter ändras. Meddelanden avseende sådana uppgifter eller andra slags meddelanden mellan parterna med anledning av detta Avtal ska översändas genom e-post till partnernas i Kundavtalet angivna eller senare ändrade adresser.

 1. Cookies

På våra webbsidor används cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra onlinetjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra onlinetjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

 1. Tillämplig lag och tvist

Om tvist mellan parterna uppkommer ska det försöka lösas i första hand med förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i allmän domstol enligt svensk lag med Växjö tingsrätt som första instans. 

Leadtub AB

Org nr: 559320-7821

Adress: Framtidsvägen 12, 352 57 Växjö

Tel: 072-21 72 007

info@leadtub.se

Användarvillkor - Slutkund

1. Så fungerar Leadtub.se

Leadtub.se ägs och drivs av Leadtub, 559320-7821, nedan Leadtub. Leadtubs tjänster i form av Frågeformulär som leder till en gratis och icke bindande Offert från vårt urval av leverantörer finns på webbplatsen https://leadtub.se/. Leadtub är en webbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och företag (”Slutkunder”) att hitta företag, leverantörer, som utför till exempel hantverkstjänster, städhjälp, flytt etc. (nedan kallade ”Kunderna”). Som Slutkund är det alltid kostnadsfritt att använda Leadtub och man förbinder sig aldrig till att välja något av de företag man kommer i kontakt med via Leadtub. Det är Kunderna som betalar för att använda våran mjukvara eller köpa affärsmöjligheter ”Leads” i vårt Nätverk.

När Slutkunder lägger in en förfrågan på Leadtub så skickas den till matchande företag som ges möjlighet att besvara förfrågan genom att skicka en Offert.  Leadtub garanterar att enbart, av Leadtub, kontrollerade företag anslutna till Leadtubs tjänst har möjlighet att besvara förfrågan. När företaget tagit del av användarens kontaktuppgifter är det upp till dessa två parter att gå vidare i sin upphandling. Leadtub är således enbart en mellanhand som inte ansvarar för det utförda arbetet eller beställningen.


2. Personuppgifter och integritetspolicy

Leadtub är personuppgiftsansvarig och förvaltar Slutkundens personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig lagstiftning. Slutkundens kontaktuppgifter används för att Leadtub kunna uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser mot denne. Slutkunden är införstådd med att Leadtub vidareförmedlar Slutkundens kontaktuppgifter till de företag som prenumererar enligt sin Bevakningsprofil (beroende på geografiskt område, bransch, o.s.v.) på den typen av offertförfrågningar. Leadtub kommer vidare att använda Slutkundens e-postadress för att administrera utskick av nyhetsbrev och annan information. Slutkunden har möjlighet ta del av Leadtubs behandling av dennes uppgifter. Sådan begäran kan skickas till nedanstående adress. Leadtubs integritetspolicy förklarar närmare hur Leadtub behandlar personuppgifter samt beskriver Användarens rättigheter. Integritetspolicyn finns här


Kontaktuppgifter vid frågor kring hanteringen av personuppgifter:
Leadtub AB
Org nr: 559320-7821
Adress: Framtidsvägen 12, 352 57, Växjö
Tel: 072-21 72 007
info@leadtub.se


3. Kontrollerade företag

Leadtub har anslutna företag som tillhandahåller tjänster inom ett stort antal områden så kallade ”tjänster” indelat i olika kategorier. Din förfrågan kan antingen förmedlas genom vårt ”Nätverk” av Kunder eller direkt till arbetsgivaren till den medarbetare du träffat som delat Frågeformuläret genom vår app. I båda fall är företagen som tar emot din gratis och icke bindande Offertförfrågan kvalitetskontrollerade av oss på Leadtub. För att hjälpa användare av Leadtub att hitta trygga företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. Leadtub genomför löpande kontroller av samtliga företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:

 • Krav om F-skatt
 • Krav om Moms
 • Krav om skuldfrihet hos Kronofogden

4. Leadtubs ansvarsfrihet

Leadtub är en ren förmedlingstjänst mellan Slutkunder och Kunder. Leadtub är inte juridiskt part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Slutkund och Kund. Leadtub är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Slutkunder och Kunder. Det innebär att Leadtub inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Slutkunder och Kunder, t.ex. missförstånd i avtal, oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Leadtub kan ej ställas till svars för skada som uppstått i samband med ett uppdrag. Slutkunden har ingen rätt att kräva Leadtub på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Leadtub.se, Webbportalen eller Appen Leadtub, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Leadtub. Vid problem, till exempel bedrägeri och stöld skall tvisten hanteras direkt mellan användare och anlitat företag.


5. Förfrågningar på Leadtub.se samt skyldighet att följa svensk lag med mera

På Leadtub finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje Slutkund som väljer att göra en förfrågan på Leadtub.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Slutkunder som begär gratis och ej bindande offerter ska uppträda professionellt och vårdat på Leadtub.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Leadtub.se. Leadtub erhåller sig rätten att radera uppdragsförfrågningar om dessa villkor bryts, vidare kan Slutkunden också permanent bli avstängd från tjänsten vid allvarliga fall.

Materialet som användare publicerar på Leadtub.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Leadtub bedriver. Missbruk av funktionerna på Leadtub.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags användning av Leadtub.se.

Slutkunder är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Leadtub.

I de fall användare företar handlingar i syfte att försämra Leadtubs tjänst, förstöra Leadtubs renommé eller missleda Leadtubs företag genom att t.ex. göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar i egenskap av företag med syfte att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita ett företag har Leadtub rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.


6. Befriande omständigheter

Leadtub är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

Befriande omständighet skall anses vara bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelser av större omfattningar.


7. Information som finns på Leadtub.se

Leadtub arbetar aktivt tillsammans med sina Kunder för att uppgifter som publiceras på Leadtub.se, i vår Webbportal och i vår App är korrekta men kan ej garantera detta. Slutkunder äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Leadtub i de fall det förekommer material på Leadtub.se som inte är korrekt. 


8. Immateriella rättigheter

Leadtub äger rätt att nyttja logotyper, texter, bildmaterial och annat material som publicerats av användarna på Leadtub.se. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Övrigt material som till exempel grafik, texter, bilder och logotyper som finns på Leadtub.se ägs av Leadtub och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Leadtub.se som sådan också skyddad enligt upphovsrättslagen.


9. Omdömen

Leadtub strävar efter att hålla hög kvalitet i tjänsten och förmedla kontakt med seriösa Kunder till Slutkunderna. Därför uppmuntrar Leadtub Slutkunden att lämna ett omdöme om Kunden efter utfört uppdrag. Det går att göra på e-post till info@leadtub.se eller i på webbplatsen www.leadtub.se. Med anledning av detta kan Slutkunden också komma att bli kontaktad av Leadtub.


10. Sanktioner

Leadtub äger rätt att, utan att ange något specifikt skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Leadtub äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Leadtub bedriver när som helst. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en initial varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som användare publicerar på Leadtub.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Leadtub är användaren skyldig att hålla Leadtub skadeslös eller ersätta Leadtub för den skada som uppkommit.


11. Ändringar

Leadtub har rätt att utan någon som helst förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.


12. Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor skall avgöras i allmän domstol med Växjös tingsrätt som första instans. Svensk lag skall tillämpas.


13. Oseriösa företag

Oseriösa företag och företag som bryter mot villkor och regler skall anmälas till info@leadtub.se och kan därefter komma att stängas av från Leadtubs tjänst. 
Leadtub AB
Org nr: 559320-7821
Adress: Framtidsvägen 12, 352 57, Växjö
Tel: 072-21 72 007
info@leadtub.se